ข่าวประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา / คสพท.หนองบัวลำภู เขต 1
 
ข่าวประกาศจากคุรุสภา

 
ประกาศคุรุสภาเรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2556  คลิกที่นี่

 

 
ประกาศคุรุสภาเรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี
2556 
คลิกที่นี่

 

 
ประกาศคุรุสภาเรื่อง การประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล คุรุสภา ประจำปี 2556 คลิกที่นี่

 

 
ประกาศคุรุสภาเรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทงการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2556 คลิกที่นี่

 

 
ประกาศคุรุสภาเรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นประจำปี 2556 คลิกที่นี่

 
 
หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม56
ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2556"
 
ครูอาวุโส56

 

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของมูลนิธิฯ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖
 

 

 
ข่าวสารคุรุสภา
   
  ส่งผลงานวิจัย
  เชิญชวนสถานศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมคัดสรรประจำปี 2556
  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่สนใจ สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดสรร
  ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 เมษายน 2556 โดยส่งผลงานไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพื้นที่ของท่าน
  ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งผลงานได้
  ที่นี้
  หรือติดต่อสอบถามที่ โทร. 0-2280-6366
  กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

   
   
   
  ผลคุรุคุณธรรมประจำปี 2555

  ด้วยคุรุสภาได้ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี ๒๕๕๕โดยพิจารณาคัดเลือกจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมตามโครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 

   
   
      รายละเอียด คลิกที่นี่


   
  งานสวัสดิการ