ความเป็นมาของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

ความเป็นมาของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา                              

 
          เริ่มต้นจากปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการคุรุสภามีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคุรุสภาส่วนภูมิภาคโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน สกสค.) ให้ใช้พื้นที่ของสำนักงาน สกสค. จังหวัด เป็นหน่วยให้บริการงานตามภารกิจของคุรุสภาในส่วนภูมิภาค ทั้ง ๗๕ จังหวัด เพื่อเป็นการนำร่องการให้บริการงานของคุรุสภาในภูมิภาค โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดบุคลากรของคุรุสภาให้ไปประจำในทุกจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน สำหรับจังหวัดที่มีหลายเขตพื้นที่การศึกษา จะจัดสรรให้จำนวน ๒ คน ต่อมาได้ปรับการให้บริการในส่วนภูมิภาคของคุรุสภา ให้ไปอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๘๕ เขตพื้นที่การศึกษา

 

                      เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การให้บริการแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบวิชาชีพอยู่ทั่วประเทศ ในด้านบริการทางวิชาการและวิชาชีพของคุรุสภาได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ่งขึ้น คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๓ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ จึงมีมติกำหนดให้มีคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๘๕ เขตให้ออกระเบียบคณะกรรมการคุรุสภาว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นองค์คณะในการบริหารงานของคุรุสภาในคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำระเบียบและประกาศเพื่อการดำเนินงานให้เกิดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จำนวน ๔ ฉบับ คือ
๑. ระเบียบคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การกำหนดคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๓. ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔

                      เมื่อคณะกรรมการคุรุสภา ได้อนุมัติให้จัดตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา รวม ๑๘๕ เขต สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานคุรุสภาในส่วนภูมิภาคทั้งหมดไปปฏิบัติงานอยู่ที่เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นที่ตั้งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา โดยให้ปฏิบัติงานที่เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑ ของทุกจังหวัดเพื่อเป็นการขยายพื้นที่การให้บริการทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียนโดยรวมคุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ประสานความร่วมมือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น) เพื่อขอความเห็นชอบกับนโยบายการกระจายภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจะต้องได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จะเป็นที่ตั้งของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบในระดับนโยบายแล้ว คุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ประสานความร่วมมือโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จาการประสานการดำเนินงานร่วมกัน จึงเกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การกระจายภารกิจของคุรุสภาไปยังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างคุรุสภา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยเลขาธิการคุรุสภา (นายองค์กร อมรสิรินันท์) และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์) เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔