KSP

  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
128/1 ถ.นครราชสีมา
แขวงดุสิต  เขตดุสิต กทม.10300
Call Center: 023049899
  

 
 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
ภารกิจของคุรุสภาเขตฯ ,วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 1. ภารกิจของคุรุสภาเขตฯ

       งานบริหารทั่วไป...
       + งานสารบรรณของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
       + งานประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

       งานบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา...
       + งานขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา <รายละเอียด>

       + งานต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา <
  รายละเอียด>

       งานให้บริการด้านการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา...
       + งานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา
       + งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเด่น
       + งานประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น

       + งานยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
       + งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"
       + งานประกาศเกียรติคุณครูอาวุโส
       + งานประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี
       + งานวันครู

       งานให้บริการด้านการพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ...
       + โครงการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
       + งานคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม

       งานบริการจัดการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา...
      + งานจัดสรรเงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายเพื่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา
       + งานการดำเนินการให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา
       + รายงานผลการดำเนินงานของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา

       งานด้านมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา...
       + งานรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ (การเทียบโอนความรู้วิชาชีพครู)

 2. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ :

              เป็นผู้นำในการพิทักษ์ รักษามาตรฐานวิชาชีพให้เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และเป็นที่ยอมรับของสังคม
พันธกิจ : 

          1. การกำหนด และกำกับดูแล มาตรฐานวิชาชีพ
        2. การออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 
        3. การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 
        4. การส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง แลผดุงเกียรติการประกอบวิชาชีพ
            ทางการศึกษา
 
        5. การควบคุมความประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
        6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 

 •  
 •  
  1.