ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต
 
Weather Report
 
Oil Price (PTT)
 
Clock
 
ติดต่อ สพป.นภ.1
 
 
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
คุุรสภาประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2557 คลิกที่นี่
 
 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดสรรหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2557
รายละเอียดคลิกที่นี่


ประกาศคุรุสภา เรื่อง การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2557  รายละเอียดคลิกที่นี่

 

ประกาศคุรุสภา เรื่อง
การประกาศเกียรติคุณครู
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี2557
คลิกที่นี่

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นประจำปี 2557
คลิกที่นี่

ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดีประจำปี 2557
คลิกที่นี่

 
 
คุรุสภาประกาศรายชื่อครูผู้สอนดีเด่นประจำปี 2557 คลิกที่นี่
หรือติดต่อสอบถามที่ โทร. 0-2280-6366
กลุ่มพัฒนาการประกอบวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

 
 
 

ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๖

ด้วยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้สมาชิกคุรุสภาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบของมูลนิธิฯ ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ต่อมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 
 
ภาพกิจกรรมวันครู

              กิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู
 
ภาพคณะกรรมการประชุมคัดรางวัล

 
 
ภาพกิจกรรมโครงการเสริมสร้างศีลธรรมฯปี 2556

วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2556 ณ วัดถ้ำกลองเพล อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
 
ผอ.คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา นภ.1

         นางละออตา  พงษ์ฤทัศน์
       ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่
       การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

 
 
คณะกรรมการคุรุสภาเขตฯ

อำนาจหน้าที่

คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่
      ๑. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ  มาตรฐานวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพในเขตพื้นที่การศึกษาต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
      ๒. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
     ๓. ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดงานวันครู
     ๔. จัดทำหลักสูตร นำเสนอหลักสูตร หรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาให้การรับรอง
      ๕. ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพในเขตพื้นที่การศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายของคุรุสภา
       ๖. พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลต่างๆ ของคุรุสภาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่คณะกรรมการคุรุสภาหรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด
       ๗. จัดทำหรือรับรองผลการดำเนินงาน แผนงาน และงบประมาณประจำปี เสนอคณะกรรมการคุรุสภา
       ๘. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาหรือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
 
Exchange Rate
 
Gold Price
 
Show Time
 
ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

              สำนักงาน สกสค.